General terms and conditions

Artikel 1. Algemeen — Definities

1. Deze “Algemene Voorwaarden” (version BE: www.ecosoft.com) zijn vantoepassing op en maken integraal deel uit van 1) alle door Ecosoft B.V. of doorenige met deze verbonden onderneming (hierna elk afzonderlijk:"Leverancier") uitgebrachte offertes en orderbevestigingen en 2) allehierna gedefinieerde overeenkomsten tussen Leverancier en (toekomstige) afnemer(hierna: "Afnemer"), telkens met uitzondering van de voorwaarden vande Afnemer. Afwijkingen kunnen slechts schriftelijk worden aanvaard door dedirectie van Leverancier. In geval van conflict tussen de Algemene Voorwaardenen specifieke product-/    dienstleveringsvoorwaarden van Leverancier prevaleren de laatste.

2. "Inkooporder" betekent een doorAfnemer schriftelijk of mondeling geplaatst order om van Leverancier productenen/of diensten af te nemen. "Orderbevestiging" betekent deschriftelijke, desgevallend via e-mail, bevestiging door Leverancier om aanAfnemer de daarin beschreven producten en/of diensten te leveren.

3. Een “Overeenkomst” zal enkel geacht worden tezijn aangegaan wanneer (i) Leverancier de Inkooporder schriftelijk heeftaanvaard door middel van een Orderbevestiging, of (ii) ingeval Leverancier geenOrderbevestiging heeft verstuurd, Leverancier de levering van de productenen/of diensten vermeld in de Inkooporder heeft aangevangen en Afnemer zich daarniet onmiddellijk en schriftelijk heeft tegen verzet.

4. Herroeping van een Inkooporder wordt nietgeaccepteerd. Een Inkooporder zal geacht worden bindend te zijn voor Afnemer enopen voor aanvaarding door Leverancier voor de geldigheidsperiode die daarinwordt gespecificeerd, of indien niet gespecificeerd daarin, voor een periodevan 180 dagen na de uitgiftedatum.

 

Artikel 2.Prijzen

1. Vooraleer een Overeenkomst wordt gesloten, zijnalle door Leverancier geboden prijzen niet-bindend.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen inde Overeenkomst, zijn alle opgegeven prijzen exclusief belastingen, verpakkingen transport en gebaseerd op levering "ex works" volgens de Incoterms2010.

3. Alle verkopen/diensten worden gefactureerdinclusief alle van toepassing zijnde taksen, belastingen, heffingen en anderekosten, alsook de kosten voor het uitvoeren van de douaneformaliteitenbetaalbaar bij export.

4. Bestellingen met een waarde van minder dan 250EUR (excl. BTW) worden verhoogd met een administratieve kost van 15 EUR (excl.BTW).

5. Alle door Leverancier geleverdediensten/producten die niet expliciet werden voorzien in de Orderbevestiging ofOvereenkomst, worden, bij gebreke aan onverwijld protest van Afnemer, geachtmeerwerken/ meerkosten te zijn op vraag van de Afnemer, en worden als dusdanig(in regie) aangerekend.

   

Artikel 3. Facturen

1. De factuur wordt geacht ontvangen te zijnbinnen de 2 werkdagen na de datum van verzending. Het niet binnen de 10werkdagen na ontvangst ervan per aangetekende brief protesteren van eenfactuur, evenals de (gedeeltelijke) betaling van een factuur, geldt alsaanvaarding van de desbetreffende factuur.

2. Alle betalingen geschieden op demaatschappelijke zetel van Leverancier en in de munteenheid vermeld op defactuur, uiterlijk op de vervaldatum van de factuur, en zonder enigevermindering of compensatie om welke reden dan ook.

3. Ingeval van niet/onvolledige betaling op devervaldag van een factuur, is Afnemer bijkomend gehouden tot betaling van : (1)intresten op het openstaande bedrag, berekend aan een rentevoet van 10 % perjaar; (2) een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag meteen minimum van 100 EUR, onverminderd het recht van Leverancier om hogereschade te bewijzen; (3) alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskostenvan Leverancier. Daarnaast worden alle andere (niet- vervallen) facturen op deAfnemer onmiddellijk opeisbaar. Tevens heeft Leverancier in dat geval, maar ookin geval van uitstel van betaling verleend aan Afnemer of gelijkaardigeprocedure, van faillissementsaanvraag- door of faillissement van Afnemer, vanWCO-procedure m.b.t. Afnemer voor zover deze laatste niet binnen de 30 dagen nahet verzoek hiertoe van Leverancier bevestigd heeft dat de Overeenkomst doorhem zal worden verdergezet en nageleefd, van protest door Afnemer van eengeaccepteerde wissel (zelfs wanneer deze getrokken werd door een derde), van(door Afnemer ondernomen stappen met oog op) ontbinding en van analogesituatie, het recht de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst, en/of andereovereenkomsten met de Afnemer te schorsen en/of bij aangetekende brief te beëindigenof te ontbinden. Dit alles automatisch, zonder voorafgaande ingebrekestellingof rechterlijke tussenkomst. In dat laatste geval is Afnemer een forfaitaireschadevergoeding verschuldigd van 35% van de overeengekomen prijs van degeannuleerde goederen respectievelijk diensten, onverminderd het recht vanLeverancier op vergoeding van de schade die dit forfait overstijgt.

4. Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurtonder alle voorbehoud en wordt als volgt aangerekend: (1) inningskosten; (2)schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen. De datum vermeld op debankrekeninguittreksels van Leverancier zal geacht worden de datum vaneffectieve betaling te zijn.

5. De Leverancier kan een voorschot vragen aan deAfnemer tot 30% van de totale te factureren som, in welk geval de Leverancierzijn verplichtingen volledig kan opschorten tot de volledige betaling hiervan.Bij gerede twijfel omtrent de kredietwaardigheid van Afnemer is Leveranciergerechtigd integrale vooruitbetaling te eisen alvorens de Overeenkomst verderuit te voeren. In geval van weigering door de Afnemer, is Leveranciergerechtigd de Overeenkomst eenzijdig te ontbinden lastens Afnemer.

 

Artikel 4. Levering,Eigendom en Risico

1. De levering gebeurt ter zetel van Leverancier,Ex Works volgens Incoterms 2010 of latere aanpassingen gepubliceerd door deInternationale Kamer van Koophandel. Het risico van verlies en schade aanproducten gaat dan ook bij levering over op Afnemer.

2. Afnemer dient ervoor te zorgen dat deproducten/diensten bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd endesgevallend aangesloten (voorziening van voldoende licht, stroom, water,ventilatie,…). Nutteloze verplaatsingskosten (bv. n.a.v. het niet nakomen doorAfnemer van een bevestigde afspraak of van voormelde verbintenis) enwachttijden langer dan 15 minuten zullen worden aangerekend aan de op datmoment door Leverancier gehanteerde tarieven. Ingeval er specifiek materiaalmoet gehuurd worden voor de plaatsing is dit steeds voor rekening van Afnemer.

3. Leverancier zal zich inspannen om productenen/of diensten te leveren binnen de overeengekomen leveringstermijn, maar zalniet aansprakelijk zijn voor de gevolgen van overschrijding van deleveringstermijn. Leverancier is gerechtigd om te leveren in gedeelten.

4. Enkel de gewichten en afmetingen vermeld in deOrderbevestiging of Overeenkomst zijn bepalend. Elders getoonde foto’s,grafische afbeeldingen en beschrijvingen van de producten binden Leverancierniet.

5. Leverancier behoudt de eigendom van geleverdeproducten totdat een volledige betaling van de verkoopprijs, kosten, intrestenen andere toebehoren verschuldigd aan Leverancier is ontvangen doorLeverancier. Het is Afnemer m.a.w. o.a. verboden over te gaan tot de bewerkingof vermenging van de producten vooraleer de prijs, kosten, intresten en anderetoebehoren integraal zijn voldaan. Indien Afnemer niettegenstaande dit verbodovergaat tot de vermenging of bewerking van de producten, kan Leverancier het revindicatierechtuitoefenen op de samengestelde of bewerkte goederen.

6. De eigendom van enige uitrusting die terbeschikking wordt gesteld van Afnemer door Leverancier onder de vorm van huur,test, of onder enige andere vorm, zal ten alle tijde bij Leverancier blijventenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 5. Doorverkoop

1. Afnemer verbindt zich ertoe om in geval vandoorverkoop van de producten van Leverancier aan handelaars, aan deze laatstencontractueel aan te raden gemiddelde marktprijzen te hanteren bij verdereverkoop en deze er contractueel toe verplichten de intellectueleeigendomsrechten (logo, naam,…) van Leverancier te respecteren (zie Artikel12).

2. Afnemer verbindt zich ertoe om in geval vanlevering van producten van Leverancier aan derden, Leverancier schriftelijk inkennis te stellen van de leveringsdatum. Bij gebreke hieraan, zal Afnemer zichvoor deze producten niet op enige eventuele met Leverancier overeengekomenwaarborgregeling kunnen beroepen. Afnemer verbindt zich er tevens toe om ingeval van levering van de producten van Leverancier aan handelaars, aan dezelaatsten contractueel dezelfde verplichting op te leggen.

 

Artikel 6. Diensten

1. Ingeval Leverancier zelf of via onderaannemersdiensten levert:

    I.    garandeert Afnemerdat hij Leverancier heeft voorzien van volledige en accurate informatie nodigvoor de voorbereiding van de offerte en de uitvoering van de Overeenkomst.Afnemer zal Leverancier voorzien van enige updates van zulke informatiegedurende de duur van de Overeenkomst. Afnemer zal Leverancier in kennisstellen van enige veranderingen in de behandelde faciliteiten of in de werkingdaarvan die op enigerlei wijze relevant zouden kunnen zijn. I.g.v.waterbehandeling zal Afnemer te allen tijde het logboek voor dewaterbehandeling up to date en toegankelijk voor Leverancier houden;

   II.    zal Afnemer zonderonderbreking licht, stroom, water en ventilatie voorzien zoals nodig voor deuitvoering van de diensten. Afnemer staat in voor de juiste, stabiele enononderbroken werking van de systemen die door Leverancier worden behandeld enAfnemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van enige procesbesmettingen,ongecontroleerde waterverliezen, ongecontroleerde veranderingen in desamenstelling van de waterkwaliteit, de slechte werking van debedrijfsuitrusting, onvoorziene ingrepen in de processen en enige andere daden,nalatigheden en gebeurtenissen die de juiste uitvoering van de diensten doorLeverancier kunnen beïnvloeden, tenzij door Afnemer wordt aangetoond dat zulkedaden, nalatigheden of gebeurtenissen uitsluitend werden veroorzaakt door Leverancier,in welk geval Artikel 10 van toepassing is;

  III.    zal Afnemerzorgvuldig alle taken met betrekking tot de uitgevoerde diensten (bv.waterbehandeling van zijn systemen), die niet inbegrepen zijn in de dienstenwaarvan in de Overeenkomst werd overeengekomen dat zij zouden worden geleverddoor Leverancier, uitvoeren. Hierbij zal Afnemer de instructies van deLeverancier (bv. met betrekking tot monitoring en productdosering) alsook enigeandere instructies en aanbevelingen (bv. met betrekking tot dewaterbehandeling) van Leverancier naleven en Afnemer zal zich onthouden vanenige daden die met de diensten van Leverancier zouden interfereren;

  IV.    zal AfnemerLeverancier tijdig informeren omtrent enige voorziene volledige ofgedeeltelijke shutdown en zal zich ervan vergewissen dat Leverancier toegangtot de (water)systemen van Afnemer zal blijven behouden gedurende zulkeshutdown-periodes;

   V.    zal Afnemerverantwoordelijk zijn voor het bekomen van alle vergunningen, autorisaties engoedkeuringen van enige overheden die kunnen vereist zijn om de(waterbehandelings)uitrusting te gebruiken en de producten geleverd doorLeverancier op te slaan en te gebruiken in de faciliteiten van Afnemer. Afnemeris verantwoordelijk voor alle informatie en documentatie geleverd aan enigeoverheden zelfs ingeval Leverancier deze informatie en/of documentatie aan deoverheden en/of de Afnemer heeft geleverd op vraag van de Afnemer.

 

Artikel 7.Gezondheidsrisico en veiligheid

1. Afnemer erkent dat de producten die onder deOvereenkomst worden geleverd/gebruikt gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheidvan mens en/of milieu.

2. Afnemer dient zich vertrouwd te maken met, enis ervoor verantwoordelijk dat alle personen die vanaf de levering doorLeverancier omgaan met de producten volledig geïnformeerd zijn en blijven overde aard van dergelijke gezondheids- en/of milieu risico's en over de juiste enveilige omgang met de producten.

 

Artikel 8. Verpakkingen

Indien onder deOvereenkomst de verpakking van producten eigendom is of blijft van Leverancierof moet worden geretourneerd aan Leverancier, moet Afnemer deze leeg en vooreigen rekening en risico retourneren naar de door Leverancier aangewezenbestemming en Leverancier in kennis stellen van de verzenddatum. Verpakkingendie niet in goede staat binnen een redelijke termijn worden geretourneerdzullen in rekening worden gebracht aan Afnemer tegen de standaardvervangingskosten van Leverancier.

 

Artikel 9. Conformiteitvan de geleverde goederen en diensten

1. Afnemer zal de producten en/of diensten bij delevering onmiddellijk inspecteren op kwaliteit en kwantiteit.

2. Enige klachten omtrent de producten en/ofdiensten, of omtrent de geleverde hoeveelheden, zullen aan Leverancier wordengemeld via aangetekende brief die een gedetailleerde en limitatieve opsommingmoet bevatten, binnen een termijn van 5 werkdagen volgend op de (deel)levering.Indien deze mededeling niet wordt ontvangen door Leverancier binnen dezetijdslimiet, worden alle producten en/of diensten geacht te zijn aanvaard/geleverd in de overeengekomen hoeveelheid en vrij van enige zichtbare gebreken,zijnde gebreken die na grondig onderzoek door een deskundig persoon zoudenkunnen ontdekt worden.

3. Afnemer verliest het recht zich op eenverborgen gebrek te beroepen, indien hij er Leverancier niet onmiddellijk peraangetekende brief van op de hoogte brengt en uiterlijk binnen de 48 uur nadathij dit heeft ontdekt of behoorde te ontdekken, en hoe dan ook uiterlijk binneneen termijn van 12 maanden na datum van de op de levering betrekking hebbende(eind)factuur.

4. Gebrekkige naleving van de modaliteitenvoorzien in Artikel 9, 2 en 3 impliceert dat er geen remediëring meer mogelijkis onder Artikel 10.

5. Leverancier staat niet in voor gebreken die hetgevolg zijn van slecht onderhoud, abnormaal gebruik/opslag (bv. niet conform detechnische voorschriften/gebruiksaanwijzingen van Leverancier) of beschadigingdoor Afnemer of derden.

6. Elke vordering m.b.t. (zichtbare of verborgen)gebreken dient overigens op straffe van verval binnen de twee maanden na devaststelling van dit gebrek in rechte ingesteld te worden.

7. Afnemer is niet gemachtigd om zijnverplichtingen op te schorten bij eventuele betwisting  over (een gedeelte van) de Overeenkomst.

 

Artikel 10.Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. De aansprakelijkheid van Leverancier zal in elkgeval beperkt zijn tot het onderstaande:

    I.    indien deOvereenkomst enkel betrekking heeft op de levering van producten, zal deLeverancier op zijn kosten hetzij enige hoeveelheid geweigerde niet-conformeproducten vervangen door een gelijke hoeveelheid producten die wel voldoen aande specificaties, of, naar keuze van de Leverancier, een kredietnotauitschrijven ten voordele van Afnemer voor de gefactureerde waarde van deniet-conforme producten, of

   II.    indien deOvereenkomst betrekking heeft op de levering van diensten alleen of op delevering van diensten en producten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, delevering van waterbehandelingsdiensten en het ter beschikking stellen vanmateriaal: 50% van het totale bedrag, exclusief BTW en crediteringen, dat doorLeverancier aan Afnemer gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de datum waaropLeverancier een schriftelijke klacht van de Afnemer heeft ontvangen, werdgefactureerd.

2. Afnemer zal Leverancier vrijwaren enschadeloosstellen (incl. gerechtskosten en de kosten m.b.t. juridischebijstand)  voor vorderingen van derdepartijen gemaakt naar aanleiding van de implementatie van een Overeenkomst(incl. deze Algemene Voorwaarden) voor zover en in de mate dat Afnemer (mee)aan de oorzaak ligt van de vordering .

3. De Leverancier zal in geen enkel gevalaansprakelijk zijn voor indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook (metinbegrip van, doch niet beperkt tot, winstderving of omzetverlies, verlies vanklanten, verlies van contracten, supplementaire kosten).

4. Leverancier kan slechts aansprakelijk wordengesteld voor zover Afnemer aantoont dat hij met grove schuld, opzet, fraude ofbedrog heeft gehandeld. Leverancier is verder niet aansprakelijk voor foutenvan zijn aangestelde/lasthebber.

5. Bij schade veroorzaakt zowel door Leverancierals door derden en/of Afnemer, is Leverancier slechts aansprakelijk in de matezijn fout tot de schade heeft bijgedragen. Elke vorm van hoofdelijke of insolidum aansprakelijkheid van Leverancier wordt uitgesloten.  

6. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde engebruikte producten is tot slot in elk geval beperkt tot de omvang van door defabrikant verstrekte waarborgen.

 

Artikel 11. Overmacht

1. Leverancier is niet verantwoordelijk voorgebrekkige nakoming van enige bepaling of voorwaarde van een Orderbevestiging,Overeenkomst of van enige andere verplichting voor zover deze veroorzaakt wordtdoor een gebeurtenis die buiten de macht van Leverancier ligt, met inbegripvan, doch niet beperkt tot: stakingen, werkstoringen, het niet beschikbaar zijnof een tekort aan grondstoffen of hulpstoffen, transportproblemen, brand,oorlogsdaden, verordeningen of voorschriften van de regering of administratie ende niet of niet tijdige levering door zijn vaste leverancier om welke reden danook evenals een wijziging van zulk product of dienst door de fabrikant die nietwas voorzien door Leverancier op het tijdstip van de Orderbevestiging.

2. In dat geval kan Leverancier, naar eigen keuzeen inzicht, zonder voorafgaande verwittiging of rechterlijke tussenkomst, enzonder enig recht van verhaal voor Afnemer t.o.v. de Leverancier: (1) deuitvoering van zijn verplichtingen opschorten (zonder dat Afnemer het rechtheeft om te ontbinden); (2) de Overeenkomst ontbinden zonder enigeschadevergoeding verschuldigd te zijn aan Afnemer, en/of (3) Afnemer uitnodigenom de uitvoeringsmodaliteiten te heronderhandelen.

 

Artikel 12.IntellectueleEigendom en Vertrouwelijkheid

1. Leverancier blijft de exclusieve titularis vanalle intellectuele eigendomsrechten (incl. auteursrechten) verbonden aan de aanAfnemer geleverde producten/diensten. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande enschriftelijke goedkeuring van de Leverancier en dan uitsluitend voorpromotionele doeleinden van Leverancier, is het Afnemer verboden gebruik temaken van de beeld- of woordmerken, en in het algemeen, alle andere merken,illustraties, Ecosoft kleuren, beelden en logotypes die op de producten, op hunaccessoires of op hun verpakking zijn aangebracht, ongeacht of deze zijngedeponeerd of niet, evenals alle andere intellectuele rechten van welke aardook, waarvan de Leverancier of de groep waartoe deze behoort, eigenaar is ofhet genot van heeft. Hetzelfde geldt voor elke combinatie of elk gebruik samenmet een andere merk, symbool, logotype of onderscheidend teken in het algemeenmet het oog op het vormen van een samengesteld logo.

2. Technische, commerciële, economische en andereinformatie en gegevens betreffende de activiteiten van Leverancier, metinbegrip van zijn formules, productspecificaties, diensten, plannen,programma's, processen, producten, kosten, activiteiten en klanten, welke in deuitvoering van de Overeenkomst ter kennis van Afnemer, of daarmee verbondenondernemingen, of zijn aangestelden of werknemers, komen, zullen alsvertrouwelijke eigendom van Leverancier worden behandeld, zullen zondervoorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier niet door Afnemer wordengebruikt anders dan ten voordele van Leverancier ter uitvoering van deOvereenkomst; en zullen niet worden onthuld aan anderen, inclusiefoverheidsinstanties of andere overheden gedurende of na  beëindiging van de Overeenkomst.

3. Afnemer is aansprakelijk voor elk eventueelmisbruik, gepleegd door hemzelf of door derden die voormelde intellectueleeigendom of vertrouwelijke informatie van Leverancier via Afnemer hebbenbekomen. Afnemer vergoedt alle schade van Leverancier (incl. gerechtskosten enkosten van rechtsbijstand) die uit dergelijk misbruik zou voortvloeien. Afnemeris in geval van dergelijk misbruik in elk geval een forfaitaireschadevergoeding aan Leverancier verschuldigd van 10 % van het bedrag dat hetvoorwerp uitmaakt van de Overeenkomst, onverminderd het recht van Leverancierop vergoeding van zijn schade die dit forfait overstijgt.

4. Informatie verschaft door Leverancier aanAfnemer op schrift of door middel van andere tastbare media zal wordengeretourneerd aan Leverancier ofwel op diens eerste verzoek ofwel bijbeëindiging van de Overeenkomst.

 

Artikel 13.ToepasselijkRecht / Bevoegde Rechter

1. Alle Overeenkomsten en documenten waarop dezeAlgemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend onderworpenzijn aan het Belgische recht.

2. Elk geschil dat ontstaat naar aanleiding vanOvereenkomsten of documenten waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden vantoepassing zijn, zal uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandstaligerechtbanken van Brussel.

3. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag(V.N.-Verdrag van Wenen 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomstenbetreffende roerende zaken) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.